là các thành phần quan trọng trong các hoạt động như mài